Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 7 MARCA 2018 ROKU – J 6, 63b. 68b

Wielkim darem jest Słowo Boże. Nie wolno nim manipulować. To Słowo daje mi klucz do interpretacji prawdy o Bogu, o świecie, i wreszcie o sobie. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest” (2 Tm 3, 16).

Wyrażenie „od Boga natchnione jest” w oryginale brzmi „theopneustos”. Słowo to ma dwa znaczenia. Znaczenie pasywne, uwypuklone przez współczesne przekłady: Pismo Święte jest „od Boga natchnione”, albo „Kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie (2 P 1, 21). Bóg, jak pisał Raniero Cantalamessa, dotyka swoim Boskim palcem – tzn. życiodajną energią, którą jest Duch Święty – ten punkt ukryty, w którym duch ludzki otwiera się na nieskończoność i z tego miejsca ten dotyk rozprzestrzenia się jak dźwięczna wibracja we wszystkich władzach człowieka – woli, inteligencji, fantazji, sercu – przekładając się na pojęcia, obrazy, słowa. Bóg jak muzyk: dotykając strun liry, sprawia, że dźwięczą. Dźwięk jest w całości dziełem muzyka, lecz nie powstałby bez struny liry.

Ale warto zwrócić uwagę, że Pismo Święte jest natchnione również w znaczeniu czynnym, ponieważ gdy je otwieram, doświadczam tchnienia Boga samego, ponieważ Duch Święty ożywia je bez wytchnienia Boskim tchnieniem, mieszka w nim. Pismo jest domem Ducha Świętego. Zatem nie ma życia duchowego bez pochylenia się nad Słowem. Słowo to kształtuje duchowość, chrześcijańską postawę tych, którzy mają być sługami Słowa. To do nas mówi Bóg „Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie te słowa, które wyrzekłem do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu” (Ez 3, 10). A „Słowo to jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu, byś mógł je wypełniać” (Pwt 30, 14). „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5, 19).

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.